НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Управителният съвет на Националния Съюз на ключарите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно Общо отчетно-изборно събрание на 14.05.2017 год. (Неделя) от 11.00 ч. в Хотел Акорд – гр. София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността за 2016 год.;
2. Финансов отчет за 2016 год.;
3. Приемане програма за дейността на съюза за следващата година.
4. Други

Изтегли поканата…


Събрание на Европейската асоциация на ключарите, от 19 до 21 Май 2017г. в Чехия – Прага.  European Locksmith Federation Convention. May 19-21, 2017 – Prague. http://www.elf2017.com/ European Locksmith Federation Convention 2017