НАЧАЛО


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ със седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, ул. Цар Симеон-202, ЕИК 831281044.

            По инициатива на Управителния съвет на НСКБ, въз основа на свое решение взето на заседание проведено на 17.09.2019, съгласно Чл. 26 (2) и (3) от ЗЮЛНЦ и съгласно Чл. 17, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Устава на НСКБ, се свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 20.10.2019 от 11:00 часа, в сградата на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА в гр. София, ул. Искър № 9,

зала Б, при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет.
  2. Отчет за дейността през изтеклата година.
  3. Избор на нов управителен съвет и председател на сдружението.
  4. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.
  5. Приемане на нов Устав на НСКБ.
  6. Други.

            Поканват се всички членове да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени от тях лица. Членовете или техните пълномощници трябва да представят документ за самоличност или изрично писмено пълномощно за участие в общото събрание.

Писмените материали ще са на разположение на адреса на управление на сдружението в гр.София, ул. Цар Симеон-202 всеки работен ден от 10:00 до 18:00 часа в нормативно определения срок.

При липса на кворум, на основание Чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

            Настоящата Покана е изпратена в електронен вид лично до всеки член на посочения от него e-mail адрес за контакт, също така публикувана на челно място в интернет сайта на сдружението www.nalob.com, както и на мястото за обявления в офиса на седалището на НСКБ гр. София, ул. Цар Симеон 202

17.09.2019                                                        С уважение:  ……………………….

гр. София                                                  Йордан Велков-Представляващ сдружението

Изтеглете поканата от тук…


Уважаеми клиенти,
Изисквайте служебна карта на Националния съюз на ключарите в България от всеки, извършващ ключарска услуга в дома или офиса Ви. Това ще Ви гарантира сигурност и професионализъм.Внимание клиенти!!!

Националният съюз на ключарите в България ПРЕДУПРЕЖДАВА:

В интернет пространството, както и по всякакъв друг начин (разлепване на стикери и картички по стълбове, блокове, входове), се забелязва агресивна реклама на различни ключарски услуги на “най-ниски цени”, но няма посочена информация за адрес на ключарско ателие, а само различни мобилни телефони.
Не се доверявайте на случайна информация!!!
Клиенти – внимавайте! Може да станете жертва на непрофесионална и много скъпа услуга. Често пъти това не са професионални ключари, но от стремежа за завладяване на клиенти, те се обединяват в съмнителни картели, без да могат да извършат съответната услуга. След което без вие да разберете се обаждат на професионални ключари, които могат да свършат цялата работа, защото имат знанията, опита и необходимата техника, а тези така наречени „телефонни ключари” обявяват многократно по-висока цена, прибират съответна комисионна, която често пъти е по-висока от цената за услугата, която бихте заплатили при легално работещия професионален ключар.
Така вие заплащате двойно и тройно, а те на това разчитат.

НСКБ не е в състояние да се справи по законов начин с това явление.
Всички отговорни за това институции са запознати с проблема и с опита на други европейски държави, за необходимостта от  специален закон, който да урежда правилата в този специфичен бранш, но повече от 15 години стигаме само до проекто – закон или обещания, които така и не влизат в парламента, а без конкретен закон, ние сме безсилни да овладеем създалата се ситуация.

КЛЮЧАРИ ВЛИЗАТ В ЧУЖДИ ДОМОВЕ БЕЗ СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА ЗНАЯТ.

Полезно видео:

     

Затова – нашият съвет е:
Използвайте услугите само на оторизирани ключари, членове на Националния съюз на ключарите, които ще ви се легитимират с валидна членска карта с постоянен номер и стационарно ключарско ателие.
Пълният списък на членовете можете да видите на Ключари и Автоключари – членове.


Логото на Националния Съюз На Ключарите В България е запазена марка.

Знакът може да се използва за реклама и легитимност, единствено и само от редовни членове на съюза или с разрешението на организацията.
Използването от всеки друг, който злоупотребява или преправя логото на НСКБ е строго забранено.
Нарушителите носят наказателна отговорност по закона за патентите.