ПОКАНА
 
Управителният съвет на Националния Съюз на ключарите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно Общо отчетно-изборно събрание на 29.05.2016 год. (Неделя) от 11.00 ч. в Хотел Акорд – гр. София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността за 2015 год.;
2. Финансов отчет за 2015 год.;
3. Приемане програма за дейността на съюза за следващата година.
4. Други


Изтегли поканата...

Към сайта...